Juliette Soomers, Lid Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie

Juliette Soomers, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60857005, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Juliette Soomers met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Juliette Soomers persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Juliette Soomers;
 3. bezoekers van de website van Juliette Soomers;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Juliette Soomers;
 5. alle overige personen die met Juliette Soomers contact opnemen of van wie Juliette Soomers persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens
Juliette Soomers verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. de gegevens opgeslagen tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Juliette Soomers  worden niet verwerkt, en wekelijks worden gegevens van website bezoek automatisch verwijderd.

Doeleinden verwerking
Juliette Soomers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond
Juliette Soomers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Juliette Soomers schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens geen dienstverleners in.

Persoonsgegevens delen met derden
Juliette Soomers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Juliette Soomers deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER
Juliette Soomers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Juliette Soomers ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens
Juliette Soomers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Juliette Soomers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Behandelgegevens: alleen gedurende de behandeling;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens, vanwege de belastingdienst;
 3. bezoekers van de website: er worden geen gegevens verwerkt en slechts bewaard gedurende de behandeltijd en daarna gewist.

Wijzigingen privacy statement
Juliette Soomers kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Juliette Soomers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Juliette Soomers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Juliette Soomers door een e-mailbericht te sturen naar soomersj@hotmail.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Juliette Soomers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Juliette Soomers door een e-mailbericht te sturen naar soomersj(ad)hotmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de